Eutanasialaki ei saa kannatusta kuolevien kanssa työskenteleviltä lääkäreiltä

Jaa artikkeliTilaa Seura
Eutanasialaki ei saa kannatusta kuolevien kanssa työskentelevien lääkäreiden keskuudessa. © Marjo Tynkkynen/Otavamedia

Eutanasialaki ei saa kannatusta kuolevien kanssa työskentelevien lääkäreiden keskuudessa. © Marjo Tynkkynen/Otavamedia

Kuo­levien poti­laiden kans­sa työsken­te­levät lääkä­rit vastustavat euta­na­sia­lakia. Lääkäriliiton tammi­kuussa tekemään kyselytutkimukseen saattohoidosta ja eutanasiasta vastan­neista lääkä­reistä vain 17 pro­senttia kannatti ­lakia. Kysely kohdistettiin kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille ja sähköpostikyselyyn vastasi 290 lääkäriä.

Eutanasialain pelätään vaikuttavan siihen, miten van­huuteen, sai­rauteen tai vammai­suuteen ja niiden vaatimiin hoivaresursseihin suhtaudutaan. Li­säksi moni pelkää, että ajan myötä euta­nasian perus­teet höltyvät. Kyselyn kohdejoukossa eutanasian laillistamisen vastustus on voimakkaampaa kuin lääkärikunnassa keskimäärin.

Kannat­tajat taas pi­tivät euta­nasiaa kei­nona, jol­la voi­daan pois­taa tai vä­hentää kärsi­mystä. Heille on tärkeää ih­misen oi­keus päät­tää omasta kuole­mastaan.

Saattohoito on kehittynyt

Tutkimuksesta selviää myös, että saatto­hoito on kehit­tynyt huomat­ta­vasti myön­teiseen suun­taan vii­meisen kym­menen vuo­den ai­kana. 44 prosenttia vastaajista koki, että saattohoidon nykytila on arvosanan 8 arvoinen. Asteikko kyselyssä oli 0–10.

Lääkäreistä yli puo­let ar­vioi, että saatto­hoidon ti­la on paran­tunut uu­sien saatto­hoi­toyk­si­köiden ja -osastojen myö­tä. Posi­tii­vinen ke­hitys se­littyy osin myös siksi, että saatto­hoito on nykyisin aikaisempaa parem­min organisoitua ja siihen liittyvä koulu­tus on kehit­ty­nyt. Tämä on lisännyt henkilöstön osaamista ja tietoisuutta. Myös kotihoito ja kotisairaalatoiminta ovat kehittyneet.

Kuolevia potilaita hoitavat lääkärit nakevät, että saattohoidon järjestämisessä on edelleen kehittämistä. Myöntei­sestä kehi­tyk­sestä huoli­matta vastaajat näkevät saatto­hoi­dossa edelleen on­gelmia muun muas­sa siinä, ettei hoi­toon välttämättä pääse heti. Myös saatto­hoi­to­paik­kojen vähyys ja koulu­tuksen puut­e puhututtavat. Käytänteiden yhtenäistämiseksi saattohoitolakia kaipaa 71 prosenttia vastaajista.

Lääkä­ri­liiton ky­selyyn vas­tasi yh­teensä 290 lää­käriä. Ky­sely kohdis­tettiin syöpä­tautien, ge­riatrian ja keuhko­sai­rauksien eri­kois­lää­kä­reille se­kä pallia­tii­viseen hoi­don eri­kois­pä­te­vyyden suorit­ta­neille lääkä­reille. Vastaa­jista 95 pro­senttia oli hoi­tanut kuo­levia poti­laita yli vii­si vuot­ta. Sähkö­pos­tilla toteu­tetun ky­selyn vastausp­ro­sentti oli 41.

10 kysymystä: Onko hoitotahto melkein kuin eutanasia?

Ennakkovarmuus tuskattomasta lähdöstä olisi armoa jo ennen kuolemaa

Millaiset ehdot kuolinavulle pitäisi asettaa?

X