Seuran arkistosta: Mihin Espoossa katosi tuhansia tietokoneita?

Poliisi tutkii Espoossa, miten kaupunki onnistui kadottamaan 9 600 tietokonetta. Vastaus yllättää.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Espoon kadonneita tietokoneita ei koskaan löytynyt.

Poliisi tutkii Espoossa, miten kaupunki onnistui kadottamaan 9 600 tietokonetta. Vastaus yllättää.
(Päivitetty: )
Teksti:
Miikka Järvinen

 

Espoon kadonneita tietokoneita ei koskaan löytynyt. © Anni Reenpää/Lehtikuva

Espoossa liikkui jo vuoden 2015 talvella huhuja, että po­liisi tutki kaupungilta ka­donneiden tietokoneiden kohtaloa.

Kateissa oli 9 600 tieto­konetta, kannettavaa, tu­lostinta ja näyttöpäättettä, jotka oli vuokrattu kaupungin työnte­kijöiden ja koululaisten käyttöön.

Koneiden arvo on useita miljoonia euroja.

Huhut saivat vahvistuksen vuoden 2015 kesä­kuun alussa, kun Espoo tiedotti po­liisitutkinnasta. Tutkintapyyntö oli tehty jo joulukuun alussa, mutta siitä kerrottiin julkisuudessa vasta seitse­män kuukautta myöhemmin. Virka­vallalle haluttiin näin antaa etumatkaa tutkinnan turvaamiseksi.

Länsi-Uudenmaan poliisi epäili törkeää kavallusta. Tutkintalinjoja oli useita, mutta yksityiskohdista poliisi oli vaitonainen.

Poliisi ei sulkenut pois vaihtoehtoa, että koneet olisi myyty eteenpäin.

Epäilyttäviä laskuja

Kadonneet laitteet oli vuokrattu elin­kaaripalveluna Fujitsulta, ja niiden rahoituksesta ja leasing-palveluista vastasi Danske Finance.

Lisäkustannuksia pelättiin aiheutu­van siitä, että kaupunki joutuisi mak­samaan palauttamattomista vuokra­laitteista viivästysvuokria.

Tapahtumavyyhti oli alkanut pur­kautua jo 2012, kun Espoon palvelulii­ketoiminnan johtaja Mauri Suuperko sai vastuulleen tietotekniikka-asiat ja alaisuuteensa uuden tietohallintojoh­tajan.

Tuolloin leasing-sopimuksella vuok­rattujen laitteiden laskutuksesta löytyi tarkastuksessa epäselvyyksiä.

Mutta mikä laskuissa epäilytti? Olivatko leasing-laitteiden laskujen summat nousseet vai löytyikö lasku­ja, jotka vaikuttivat perusteettomilta?

”Tästä en voi poliisitutkinnan vuok­si sanoa enempää,” Suuperko kom­mentoi Seuralle.

Tietohallinnon johdon vaihdoksen myötä sopimukset kilpailutettiin. Elinkaaripalveluista vastanneen Fu­jitsun tilalle otettiin CGI Suomi Oy. Leasing-palveluista vastanneen Dans­ke Financen tilalle tuli Kuntarahoitus Oy.

Viime kesänä tiedotusvälineille an­tamissaan haastatteluissa Suuperko kertoi, että laitteita vuokranneiden yritysten toiminnassa oli ollut mer­kittäviä puutteita.

Kaupungin henkilökuntaa hän ei laitteiden katoamisista epäillyt.

Kansanedustajan kaapissa

Kun Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Jyr­ki Kasvi kuuli poliisitutkinnasta, hän muisti vanhan rikkinäisen tietoko­neen, jonka oli saanut luottamusteh­tävän hoitamiseen.

”Kun näyttö meni rikki, kukaan kaupungilla ei tiennyt, mitä sille olisi pitänyt tehdä, ja miten laitetuki toi­mii”, Kasvi kertoo.

”Leasing-prosessi ei ollut tilaajan eli Espoon kaupungin hallinnassa.”

Kasvi osti uuden koneen omilla ra­hoillaan ja unohti rikkinäisen koneen kaappinsa perukoille.

Myös Jyrki Kasvi kuuli viime talvena huhuja kadonneista koneista.

”Virkamiesten kasvoille alkoi tulla tuskallisia ilmeitä, kun asiasta tuli puhetta. Jälkeenpäin ymmärsin, että jotain oli tekeillä.”

Kasvin rikkinäisen tietokoneen löy­dyttyä kateissa oli 9 604 laitteen sijaan enää 9 603.

Vai oliko?

Mauri Suuperkon mukaan Jyrki Kasvin kaapista löytynyt kone ei ollut koskaan kuulunut kadonneiksi epäil­tyjen ja etsittyjen laitteiden listalle.

Tämä johtuu siitä, että kadonneiksi epäillyt 9 600 konetta on hankittu eri prosessin kautta kuin kaupungin luot­tamushenkilöiden tietokoneet.

Tietokoneita

Kaupungin henkilökuntaa hän ei laitteiden katoamisista epäilty © Hannu Häyhä/KUVARYHMÄ/SKOY

Mitä nyt etsitään?

Mutta mitä tarkoittaa, että yhtään ka­donnutta konetta ei ole löydetty?

”Esitutkinnassa ei ole löydetty kadonneita koneita. Analysoimme sähköistä materiaalia, joka liittyy kadonneiksi epäiltyjen koneiden hankintaan, käyttöön ja palautus­prosessiin,” sanoo tutkinnanjohtaja Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisista.

Poliisin kuulustelemien henkilöi­den määrä on kasvanut kesän jälkeen kymmenestä viiteentoista. Immonen pitää mahdollisena, että tapauksessa on kysymys muustakin kuin rikok­sesta.

”Puhutaan pitkään kestäneistä lai­minlyönneistä. Esitutkinnassa selviää, onko se törkeää huolimattomuutta vai tahallisuutta.”

Poliisi on saanut kansalaisilta vihjei­tä, jotka ovat olleet erittäin hyödyllisiä esitutkinnalle. Immonen arvioi tut­kinnan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

”Olemme tavoittaneet alkuperäisen leasing-sopimuksen tekijöitä. Kaikki vastuussa olleet toimijat ovat luovut­taneet poliisille materiaalia”, Immo­nen sanoo.

”En ota kantaa kenenkään yksittäi­sen henkilön toimintaan. Useita hen­kilöitä tullaan vielä kuulemaan.”

Kukaan ei tiedä, mihin Espoossa katosi tietokoneita

Jos poliisin tutkinta keskittyy ni­menomaan koneiden hankintaan liittyvään sähköiseen materiaaliin, ja kaupunki kertoi jo tutkinnasta ensim­mäisen kerran tiedottaessaan, että se selvittää nimenomaan laiterekisterin epäselvyyttä, voidaan kysyä:

Onko tietokoneita koskaan ollut olemassakaan?

Jyrki Kasvi ei usko, että Suomen­lahden pohjasta löytyy rekka täynnä Espoosta kadonneita läppäreitä.

”Todennäköisempää on, että kirjan­pito ei ole toiminut. Uskon, että 80 prosentin todennäköisyydellä näitä kadonneita koneita ei ole ollut ole­massakaan, mutta niistä on yritetty laskuttaa. En uskalla spekuloida, kuka on tehnyt mitäkin.”

Syyllisillä spekulointia välttävät myös Espoon kaupunki ja poliisi, jot­ka vakuuttavat, että tutkinta sujuu hyvässä yhteistyössä Fujitsun ja Danske Financen kanssa.

Mutta juoksivatko 9 600 ole­mattoman tietotekniikkalaitteen leasing-sopimuksen maksut koko ajan? Kuka hyötyi taloudel­lisesti koneiden katoamisesta tai perusteettomista laskuista?

Keskeneräisestä esitutkinnas­ta johtuen kysymyksiin ei saada vastauksia. Vyyhdin purkautu­minen alkoi kuitenkin juuri laskutuksen epäselvyyksistä, ja poliisin tutkinta on keskittynyt nimenomaan hankintoja käsitteleviin dokumentteihin.

Aika katsoa peiliin

Espoon tietokoneiden katoaminen haiskahtaa vahvasti siltä, että kadon­neita koneita ei välttämättä ole ollut olemassakaan. Jyrki Kasvi kertoo huomanneensa, että laiterekisterien ylläpito on monissa organisaatioissa heikkoa.

”Kun olen jutellut ihmisten kanssa, moni on sanonut, että kenelläkään ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon tietokoneita on ja missä.”

Kaupunginvaltuutettu Kirsi Louhe­lainen arvosteli jo pari vuotta sitten Es­poon tietotekniikan ulkoistusprosessia kalliiksi ja vaikeasti hallittavaksi.

”Espoon virhe on se, että on ulkois­tettu ja unohdettu sitten koko juttu. Vaikka ulkoinen toimittaja lupaa huo­lehtia elinkaaresta ja sen seuraami­sesta, kaupungilla itsellään pitää olla tieto siitä, missä mennään.”

Palveluliiketoiminnan johtaja Mau­ri Suuperko on moittinut entisten kumppaneiden, Fujitsun ja Danske Financen, toimintaa puutteelliseksi. Louhelaisen mukaan myös Espoolla on syytä katsoa peiliin.

”Jos Espoolla olisi oma prosessi kunnossa, kaupunki olisi voinut osoittaa, kuka on tehnyt virheen”, Louhelainen sanoo.

”Ei tuhansia tietokoneita voi noin vain kadota. On to­dennäköisempää että elinkaa­riprosessia ei ole osattu hoitaa. Vastuuta ei voi ulkoistaa ja aja­tella, että se vain toimii.”

Johtajuus hukassa

Espoon ongelmien taustalla on Kirsi Louhelaisen mukaan systemaat­tisesti vääristynyt toimintakulttuuri.

”On hyvä että ongelmista keskustel­laan, ja että asia kiinnostaa ihmisiä.”

Myös Jyrki Kasvin mielestä kau­pungilla on vakava syy arvioida uu­delleen palveluprosessien ulkoista­mista, oli poliisitutkinnan tulos mikä hyvänsä.

”Miten on mahdollista, että teh­dään sopimus ja sitten sen toteutu­mista kukaan ei valvo? Tämä prosessi ei ole ollut kenenkään hallinnassa, kun kaikki kuvittelivat, että joku toi­nen hoitaa sen. Tällä hetkellä kaikki vain odottavat, mitä poliisi löytää,” Kasvi sanoo.

Nyt, kun Espoon kaupungin tieto­tekniikan elinkaaripalveluiden toimit­tajat on vaihdettu, palveluliiketoimin­nan johtaja Mauri Suuperkon mukaan tapahtuneesta on otettu opiksi.

”Se, mitä nyt tehdään toisin on se, että kaikki sopimukset on kilpailutet­tu. Tietohallintoa vetää uusi johtaja ja hänen organisaatiotaan on rakennet­tu paremmin hallittavaksi”, Suuperko sanoo.

”Nyt meillä on järjestelmä joka an­taa tiedon siitä, mitä missäkin tapah­tuu.”

 

Juttu on julkaistu Seurassa 39/2015.

Kadonneet tietokoneet aiheuttivat Espoolle 3 miljoonan euron laskun – esitutkinnasta vastannut poliisi osallistui kaupungin viinikesteihin

Outo perinne: Espoon poliisi osallistuu kaupungin johdon järjestämiin illanviettoihin

 

 

X